Pravila i uslovi korišćenja sajta www.narate.me

 

Na rate je zvanična internet platforma za informisanje u trgovini, putem kog se korisnici usluga, mogu informisati o postojećim mogućnostima trgovine odnosno plaćanja na rate, a kom se može pristupiti na adresi www.narate.me. Korisnici usluga takođe mogu izlistati svoju radnju odnosno usluge u odnosu na odabrani dostupni paket.

 

Većina informacija na platformi Na rate je preuzeta sa zvaničnih websajtova radnji i kompanija iz Crne Gore i informativnog je karaktera i nužno ne oslikava uslove u respektivnim radnjama. Servis Na rate je dostupan za blagovremenu izmjenu, brisanje ili unapređenje podataka dostupnih na platformi Na rate.

 

Platforma Na rate ne preuzima pravnu i krivičnu odgovornost za tačnost podataka ili eventualne neprijatnosti koje posjetioci www.narate.me mogu imati zbog dostupnih informacija. Platforma Na rate je dostupna putem email-a info@narate.me za rješavanje svih nedoumica nastalih korišćenjem Platforme Na rate.

 

Prihvatanjem pravila i uslova korišćenja sajta i internet servisa Na rate (u daljem tekstu servis narate.me), korisnik usluga potvrđuje saglasnost da će svoje ponašanje i poslovanje na servisu narate.me podrediti pravilima i uslovima korišćenjima, a koji su u skladu sa svim važećim zakonskim propisima u republikama iz kojih potiču. Saglasni ste da ispunjavate sve zakonske obaveze u vezi sa platnim prometom, kao što su porezi, dažbine, troškovi poslovanja, prema važećim propisima republika iz kojih potičete.

 

Korisnik usluga je saglasan da su uslovi i pravila korišćenja servisa narate.me podložni promenama, te da pružalac usluga nije u obavezi da ih obavijesti o promjenama istih, već će omogućiti pristup stranici gde se nalaze Pravila i uslovi korišćenja.

 

Svo poslovanje servisa narate.me je u saglasnosti sa važećim propisima ržave Crne Gore, iz oblasti elektronske trgovine, zaštite autorskih prava, zaštite privatnosti podataka o ličnosti i zakona o obligacionim odnosima.

 

Autorska prava.

 

Servis narate.me ima isključiva autorska prava na sajtu www.narate.me, uključujući tekst, slike, audio, video, audio-vizuelni sadržaj, dizajn, programski kod, baze podataka. Svako neovlašćeno raspolaganje bilo kojim dijelom ili cijelinom od navedenih, smatraće se zloupotrebom i kršenjem autorskog prava, te podleže sankcionisanju u skladu sa zakonom.

 

Servis narate.me sadrži i elemente na kojima isključiva autorska i druga prava iz oblasti intelektualne svojine imaju druga lica, kao što su sadržaji korisnika usluga, poslovnih partnera, oglašivača i besplatnog sadržaja. Druga lica imaju isključivu odgovornost za sadržaj na kojem su nosioci tih prava, bez obzira na to što se takav sadržaj nalazi na stranici www.narate.me.

 

Dalje prenošenje sadržaja, ili dijela sadržaja sa stranice www.narate.me, dozvoljena je samo uz prethodno naznačenje da je preuzeta sa stranice www.narate.me

 

Registracija, prikupljanje i obrada podataka

 

Registracija se obavlja se u skladu sa Pravilima i uslovima korišćenja sajta www.narate.me., te klikom na verifikacioni e-mail, koji korisnik, koji se registruje, dobija.

 

Prihvatanjem verifikacionog e-maila, klikom na isti, korisnik usluga prihvata da se podaci u njegovoj e-mail adresi, kao i IP adresi prikupe i obrade u skladu sa Pravilima i uslovima korišćenja i zakonom, u svrhe navedene u istima.

 

Servis narate.me zadržava pravo da odbije zahtjev za registraciju bilo kom korisniku, u bilo kom momentu. Takođe, korisnik usluga može otkazati registraciju, u bilo kom momentu, bez obrazloženja, slanjem e-maila, sa adrese kojom se registrovao.

 

Korisnik je saglasan da u eventualnom pokretanju sudskog postupka, svi podaci koji su prikupljeni, u skladu sa Pravilima i uslovima korišćenja i zakonom, mogu biti upotrebljeni kao dokaz na sudu.

 

Korisnik usluga kome je otkazana registracija od strane servisa narate.me nema pravo da se ponovo registruje sa svojim, ili drugim imenom ili pseudonimom, bez prethodnog izričitog pristanka servisa narate.me, u protivnom rizikuje da mu registracija ubuduće bude trajno zabranjena.

 

Podaci neophodni za registraciju fizičkih lica: ime, prezime, grad, broj telefona, e-mail adresa.

 

Servis narate.me se obavezuje da će sa podacima korisnika sa kojima raspolaže, postupati u skladu sa zakonom, za tačno određenu svrhu za koju su podaci dati, kao i da se obavezuje da podaci neće biti zloupotrebljavani u svrhe koji nisu predviđeni Pravilima i uslovima korišćenja, osim ukoliko to ne zahteva nadležni organ, a u svrhu vođenja krivičnog ili prekršajnog postupka. Odgovorno lice za prikupljanje podataka je Milan Mijajlović. Svrha prikupljanja i obrade podataka su da se obezbedi nesmetano funkcionisanje servisa narate.me, bezbjednost korisnika, kao i e-trgovinu korisnicima servisa, u skladu sa zakonom. Korisnik usluga se obavezuje da ažurira podatke, ukoliko dođe do njihove promjene.

 

Ime, naziv, pseudonim kojim se korisnik usluga koristi na servisu narate.me, ne smije biti uvrjedljivo, nepristojno, ne smije sadržati referencu na web ili e-mail adresu trećeg lica.

 

Servis narate.me ne odgovara za tačnost podataka unijetih na servisu od strane drugih lica, niti za rezultate obrade podataka koji su za predmet imali takve podatke

 

Korisnik usluga ima pravo da svoj pristanak o prikupljanju i obradi podataka može povući u svakom momentu, bez obrazloženja, a što ima za posledicu prestanak pružanja usluga od strane servisa narate.me, te dospijevanje eventualnih neizmirenih obaveza, kao i bilo koje prikupljanje podataka koje je bilo u toku u momentu povlačenja pristanka.

 

U slučaju nedozvoljene obrade podataka, korisnik usluga ima pravo na zaštitu, kao i druga prava koja mu zakonski pripadaju, u tom slučaju. Vlasnik servisa narate.me se obavezuje, da će preduzeti sve zakonske mere da bi takvu vrstu zloupotrebe sprečio, a u slučaju da do nje dođe, kontaktiraće nadležne organe.

 

Izjava o zaštiti privatnosti

 

U ime narate.me obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših korisnika.

.

Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zapošljenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zapošljeni odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Tajnost Vaših podataka je zaštićena i osigurana upotrebom SSL enkripcije. SSL enkripcija je postupak šifriranja podataka radi spriječavanja neovlaštenog pristupa prilikom njihovog prenosa. Time je omogućen siguran prenos informacija, te onemogućen nedozvoljen pristup podacima prilikom komunikacije između korisnikovog računara i na[eg sajta.

 

Na rate platforma.

 

Na rate je zvanična platforma koja se nalazi na adresi www.narate.me platforma je namijenjena posredovanju između lica koja se bave prodajom i njihovih potencijalnih kupaca. Korišćenje ove platforme je moguće samo na način i pod uslovima opisanim u Pravilima i uslovima korišćenja.

 

Prodaja (ponuda).

 

Prodaja podrazumeva postavljanje opisa radnje, mogućnosti plaćanja na rate odnosno uslovima pod kojima se ova mogućnost ostvaruje.

 

 

– Sadržaj objavljenih ponuda i kategorije –

 

Vlasnik servisa narate.me zadržava pravo da ukloni kompletan sadržaj ponude, ili djelove, u bilo kom trenutku bez obrazloženja, ukoliko smatra da nisu u skladu sa Pravilima i uslovima korišćenja, ukoliko je ponuda nepotpuna, nerazumljiva, neozbiljna protivi se svrsi platforme Na rate, ili spadaju u listu nedozvoljenih predmeta, usluga i ponašanja. U vezi sa ovim brisanjem, nijedno lice nema pravo ostvarivanja bilo kakvog zahtjeva ili prava, prema vlasniku servisa narate.me.

 

Vlasnik servisa narate.me zadržava pravo da promijeni naziv kategorije, spoji je sa već postojećom, razdvoji, ili potpuno ukine određenu kategoriju, kao i da premjesti predmet iz jedne u drugu kategoriju, bez ikakvog obrazloženja i u bilo kom momentu.

 

Prodavac je u obavezi da nudi samo one predmete koji isključivo u njegovoj svojini.

 

Vlasnik servisa narate.me nije dužan da provjerava da li je predmet u svojini prodavca ili da li su informacije o uslovima prodaje tačne niti može snositi odgovornost u slučaju nesavjesnosti prodavca.

 

Prodavac se obavezuje da sve informacije koje pruža u vezi sa predmetom, budu istinite, kao i da pruži potpune informacije o isplati i isporuci. Svi nedostaci na ambalaži i na samom predmetu, koji su poznati prodavcu, moraju biti navedeni u opisu predmeta i vidljivi na fotografiji.

 

Prodavac je dužan da predmet koji nudi, objavi u odgovarajućoj kategoriji na sajtu

 

– Zaključenje ugovora između kupca i prodavca –

 

Namjera za zaključenje ugovora se iskazuje u momentu kada kupac kontaktira Prodavca na kontakt telefon. Sam moment zaključenja ugovora se ostavlja kupcu i prodavcu, kao stranama ugovora, da zaključe u skladu sa svojom voljom. Servis narate.me ne može obavezati kupca da predmet i kupi.

 

Sve pojedinosti u vezi sa načinom plaćanja, načinom preuzimanja predmeta, ostavlja se kupcu i prodavcu da urede, a u skladu sa propisima i dobrim poslovnim običajima.

 

Ukoliko prodavac ne garantuje za neki podatak, to se mora jasno naznačiti, inače će se smatrati da garantuje i za taj podatak.

 

Prodavac takođe garantuje i za skrivene nedostatke predmeta, koji nisu opisani u ponudi, a utiču na njegovu vrijednost ili redovnu upotrebu, u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima i Zakonom o zaštiti potrošača.

 

Rizik od propasti predmeta prelazi na kupca u momentu isporuke, odnosno, u momentu kad je isporuka pokušana, a krivicom kupca nije uspela.

 

Ukoliko jedna strana ugovora ne ispuni svoju ugovornu obavezu, druga strana može zahtijevati njeno ispunjenje ili raskinuti ugovor jednostranom izjavom, osium ukoliko do neispunjenja obaveze nije došlo krivicom tog korisnika